Verenigingsfok-reglement (VFR)

VFR-RRCN2018.pdf      •         Bijlage Onkostenvergoeding JME-test.pdf

Verenigingsfokreglement van de Rhodesian Ridgeback Club Nederland

voor de Rhodesian Ridgeback

 1. ALGEMEEN
  1. Dit reglement voor de Rhodesian Ridgeback Club Nederland (RRCN), hierna te noemen ‘de vereniging’, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Rhodesian Ridgeback, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 3 Juni 2018. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging.
  3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
  4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
  7. Dit reglement is van toepassing op iedere reu en teef waarmee wordt gefokt.
  8. Beide ouderdieren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven. Wanneer het een buitenlandse reu betreft dient deze in een door de FCI erkende stamboekhouding te zijn opgenomen
 2. FOKREGELS Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
  1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
   Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
   – halfbroer/halfzus combinaties
   – oom/nicht en tante/neef combinaties (F1 generatie/F2 generatie)
   – neef/nicht combinaties
  2. Herhaalcombinaties:Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
  3. Minimum leeftijd reu:De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
  4. Aantal dekkingen:Een reu geboren vóór of op 01-01-2016 mag maximaal 15 geslaagde dekkingen verrichten in Nederland, een reu geboren na 01-01-2016 mag maximaal 10 geslaagde dekkingen verrichten in Nederland.
   Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
   NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
  5. Cryptorchide en monorchide:
   Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
  6. Gebruik buitenlandse dekreuen:Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking van een in het NHSB register geregistreerde teef, een niet in Nederlands eigendom zijnde en niet in het NHSB register geregistreerde reu wil gebruiken, dan dient deze reu te zijn ingeschreven bij een door de FCI erkende stamboekhouding. Tevens moet deze reu voldoen aan dezelfde gezondheidseisen en exterieurregels, zoals in dit reglement gesteld worden aan een in het NHSB register geregistreerde reu.
  7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
  8. De eigenaar van de dekreu dient zich op de hoogte te stellen van de afstamming, de leeftijd, het karakter, de HD-uitslag, de ED-uitslag, de JME-uitslag, de showresultaten en de algemene conditie van de teef die hem ter dekking wordt voorgesteld. Indien de teef niet aan de vereisten van dit reglement voldoet dient een dekking te worden geweigerd. Tevens zal de eigenaar van de dekreu zich op de hoogte stellen van de omstandigheden waarin de pups zullen opgroeien.
  9. Nestinventarisatie:
   Nestinventarisatie en het melden van de dekking zijn verplicht. Daartoe dient de fokker, gelijktijdig met het insturen van de dekaangifte naar de Raad van Beheer, de onderstaande gegevens aan de nestinventarisatie van de vereniging te verstrekken:

    

   • – kopie van de dekaangifte
   • – HD-, ED- en JME uitslagen van beide ouderdieren (ED geldt alleen voor honden geboren op of na 1-1-2006);
   • – tentoonstellingsbeoordelingen van beide ouderdieren.
   • – kopieën van de stamboom van beide ouderdieren
  10. Nestinventarisatie zal plaatsvinden nadat de Raad van Beheer de pups gechipt heeft. Indien tijdens een nestbezoek een slechte conditie van de moederhond en/of pups wordt geconstateerd als gevolg van nalatigheid of verwaarlozing, zal het bestuur overgaan tot het opleggen van een sanctie, zie artikel 9.5 voor mogelijke sancties.
  11. Pupinformatiedienst:
   De fokker die hulp van de pupinformatiedienst wenst, dient dit gelijktijdig met de aanmelding voor de nestinventarisatie aan te geven. Voordat de dekking op de website en clubblad van de vereniging gepubliceerd wordt, dient de fokker het verschuldigde bedrag te hebben voldaan, en dienen de gegevens zoals genoemd onder artikel 2.9 in het bezit te zijn van de nestinventarisatie en de pupinformatiedienst.
  12. Een fokker dient, om in aanmerking te komen voor hulp van de pupinformatiedienst en plaatsing op de fokkerslijst , tenminste een jaar (1 jaar) als volwaardig lid te zijn geaccepteerd door de RRCN.
  13. Binnen 1 week na de geboorte van de pups dient de fokker aan de pupinformatiedienst, een opgave te verstrekken van het aantal geboren pups.
 3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
  6. Indien de fokker moet besluiten tot het euthanaseren van een pup, dient dit op humane wijze door een dierenarts te worden uitgevoerd.
  7. Met een teef die twee keer een keizersnede heeft gehad, mag niet meer worden gefokt.
 4. GEZONDHEIDSREGELS
  1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
   Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
  2. Verplicht screeningsonderzoek:
   Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheids- problemen binnen het ras vastgesteld. Beide ouderdieren dienen voor de dekking door een officieel erkende FCI-instantie te zijn onderzocht op: HD (heupdysplasie) en ED (Elleboogdysplasie).
   Voorts dienen beide ouderdieren getest te zijn op JME (Juveniele myoclonische epilepsie). De testen dienen te geschieden door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. Het betreft hier DNA onderzoek, waarvoor materiaal dient te worden afgenomen door een dierenarts, onder gelijktijdige controle van de identiteit door middel van het aflezen van de chip. Dit dient geregistreerd te worden op het inzend- en uitslagenformulier.
   Toegestaan zijn de uitslagen: HD-A, HD-B en ED-vrij, JME-vrij en JME- drager.Dragers van bovengenoemde erfelijke afwijking (JME) mogen alleen ingezet worden voor de fokkerij in combinatie met dieren die vrij zijn van genoemde afwijking.
  3. Aandoeningen:
   Met honden die lijden aan een van de onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
   • – Dermoid sinus
   • – Een FCI beoordeling van HD-C, HD-D of HD-E
   • – Een beoordeling volgens de richtlijnen van de International Elbow Working Group anders dan ED vrij (bij honden geboren na 1-1-2006)
   • – JME lijders
   • – Honden met bewezen erfelijke ziekten en/of afwijkingen
  4. Diskwalificerende fouten:
   Honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten volgens de rasstandaard mag niet worden gefokt.Volgens de rasstandaard (FCI 146/10-12-1996):Ieder verschil of afwijking van de in de rasstandaard genoemde punten dient gezien te worden als een fout. De beoordeling van de ernst van de fout dient in exacte verhouding te staan tot de mate van de fout en het effect van de fout op de gezondheid en het welzijn van de hond.
   Iedere hond die duidelijk fysieke of gedragsmatige afwijkingen vertoont dient te worden gediskwalificeerd.
   1. Iedere hond die duidelijk fysieke of gedragsmatige afwijkingen vertoont, dient te worden uitgesloten van de fokkerij.
  5. Dermoid Sinus (DS) is een erfelijke aandoening die bij ons ras kan voorkomen. Het is uitermate belangrijk om de pups direct na de geboorte en in een later stadium hierop te controleren, zowel door de dierenarts als ookdoor de nestinventarisatie of door een ervaren fokker De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de fokker.Indien na de nestperiode een DS bij een pup wordt vastgesteld, zal de fokker in overleg met de eigenaar naar een gepaste oplossing zoeken en daarbij;
   • – de kosten van de operatie ter verwijdering van de DS vergoeden, of de pup terugnemen en de eigenaar een nieuwe pup aanbieden, dan wel een geldelijke vergoeding aanbieden tot maximaal de kosten van een pup, en
   • – de fokker verplicht zich om de DS bij een pup operatief te laten verwijderen.
 5. GEDRAGSREGELS
  1. Karaktereisen:
   Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
   1. De ouderdieren dienen mentaal en fysiek in goede gezondheid te verkeren, geen aangeboren afwijkingen te hebben en niet te lijden aan nervositeit, overmatig angstig gedrag en/of agressief gedrag.
    Indien het hierboven genoemde blijkt voor te komen bij nakomelingen dienen de ouderdieren uit de fokkerij te worden teruggetrokken.
  2. Verplichte gedragstest:
   Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
 6. WERKGESCHIKTHEID
  1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.
 7. EXTERIEURREGELS
  1. Kwalificatie:
   Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie uitmuntend op elke expositie hebben behaald waarvan 1 uitmuntend na een leeftijd van 18 maanden.
   1. In aanvulling op artikel 7.1 wordt in dit VFR met een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie bedoeld een CAC en/of CACIB expositie.
  2. Fokgeschiktheidskeuring:
   Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing voor de Rhodesian Ridgeback.
 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
  1. Ontwormen en enten:
   De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
   1. Het Paspoort voor Gezelschapsdieren dient te zijn voorzien van een sticker met ID-transpondernummer (chipnummer).
  2. Aflevering pups:
   De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
   1. De pups dienen bij het verlaten van het nest te worden voorzien van een voedingsschema en een kopie van het nestinventarisatieformulier. De pups mogen het nest pas verlaten nadat de nestinventarisatie door de vereniging heeft plaatsgevonden op het adres van de fokker.
  3. Vanaf het moment dat de pups zijn geboren tot aan het moment dat deze zijn geplaatst, mogen er op het adres van de fokker geen meerdere nesten pups aanwezig zijn. Ook is het niet toegestaan om als fokker binnen de voornoemde periode meerdere nestjes op verschillende adressen te hebben. Zo nodig kan dispensatie aan het bestuur gevraagd worden.
  4. De pups dienen op te groeien in een ruime, schone, goed geventileerde en veilige omgeving met voldoende daglicht en voldoende mogelijkheden zich te bewegen en te ontlasten.
   De fokker dient te zorgen voor een prikkelrijke omgeving met voldoende mogelijkheden tot menselijk contact om tot optimale socialisatie te komen.
  5. De pups worden rechtstreeks verkocht aan de aspirant puppy-eigenaar. Dat vindt plaats, nadat de fokker zich heeft verzekerd dat deze beschikt over de nodige faciliteiten, tijd en de juiste instelling om de hond op te voeden, genoeg lichaamsbeweging te geven en te waarderen.De fokker verplicht zich een gedegen voorlichting te geven over het ras als zodanig en alle daarbij behorende aspecten.
  6. Een fokker zal geen pups opkopen met de bedoeling ze door te verkopen.
  7. De pups mogen niet verkocht worden via tussenhandelaren en dierenwinkels. Het leveren van meer dan twee pups aan één adres wordt ook als hondenhandel beschouwd.
  8. De vereniging adviseert de fokker en de koper gebruik te maken van een koopcontract.
  9. De fokker zal, wanneer op latere leeftijd onverhoopt honden herplaatst moeten worden, zich inspannen een nieuw tehuis te vinden. Fokkers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij gedurende het hele leven van de hond een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van de hond blijven behouden.
 9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
  1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
   1. Totdat dit reglement in werking treedt gelden de regels van het door onze leden geaccordeerde Verenigingsfokreglement van 2 april 2017.
  2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
  3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.
   Aan ouderdieren die om bijzondere redenen niet aan de exterieureisen kunnen voldoen kan door het bestuur een eenmalige dispensatie worden verleend. Dit dient echter 2,5 maand voor de dekkingsdatum te geschieden. Het bestuur kan gebruik maken van het recht het dier te laten aankeuren door haar aangewezen raskeurmeesters. Aan de gezondheidseisen dient zonder meer te zijn voldaan.
  4. In bijzondere gevallen of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
  5. Een lid van de vereniging welke in strijd handelt met, of nalaat te handelen volgens de artikelen van dit Verenigingsfokreglement kan een of meerdere sancties op gelegd krijgen. Deze sancties kunnen bestaan uit:
   a. Het geven van een waarschuwing
   b. Een jaar niet fokken onder naam van de vereniging
   c. Het opleggen van een maatregel
   d. Royement (na goedkeuring bestuur)
   Sancties worden gepubliceerd in het clubblad.
 10. INWERKINGTREDING
  1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rhodesian Ridgeback Club Nederland op 3 Juni 2018.

De voorzitter, J.J.M. Engelage

De secretaris, I.J. van de Kuijlen

Bijlage bij VFR

RHODESIAN RIDGEBACK CLUB NEDERLAND

Opgericht 30 september 1979

In het verleden zijn een aantal honden al genetisch onderzocht op dragerschap van JME op initiatief van de eigenaar. Soms heeft de eigenaar zelf het monster DNA afgenomen, zonder bevestiging van de identiteit door een dierenarts. Van deze uitslagen willen we, alsnog, een bevestiging van de identiteit op het moment dat er met de hond gefokt gaat worden.

Hiervoor zijn twee manieren beschikbaar.

Een eerste mogelijkheid is, DNA onderzoek om de identiteit te bepalen op materiaal dat bewaard is gebleven bij de onderzoeksinstelling. Dit kan alleen wanneer er nog DNA materiaal in de opslag aanwezig is.

Een tweede mogelijkheid is helemaal opnieuw testen en het materiaal (bloed of speekselswab) af te laten nemen bij een dierenarts. Deze kan dan de identiteit controleren en bevestigen op het inzendformulier.

Beide mogelijkheden kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door de RRCN. Bij het bestuur kan een vergoeding van de kosten worden aangevraagd middels een bericht aan het secretariaat, onder overlegging van de beide officiële testuitslagen. Terugbetaling zal plaatsvinden na ontvangst van de dekaangifte bij de pupinformatiedienst als er tevens een kopie van de dekaangifte naar het secretariaat wordt gestuurd.

Let op: Deze voorwaarde geldt tot 01 januari 2020.