Statuten

Statuten-RRCN.pdf

Naam, zetel, duur, verenigingsjaar en federatief verband

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “Rhodesian Ridgeback Club Nederland” en is gevestigd te Eindhoven.
 2. De vereniging, die werd opgericht op vijftien september negentienhonderd negen en zeventig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

Artikel 2

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesin Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  • a. het houden van vergaderingen;
  • b. het doen houden van lezingen op kynologisch gebied;
  • c. het houden en steunen van clubmatches;
  • d. het geven van voorlichting bij aankoop, import, dekking en in het algemeen bij alles wat de fokkerij, het opfokken en het houden  van Rhodesian Ridgebacks betreft;
  • e. het bevorderen van het inschrijven van nesten zowel als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
  • f. voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap en contributie
Artikel 4

 1. Onder leden van de vereniging wordt verstaan: leden, gezinsleden, leden van verdienste en ereleden. Daarnaast kent de vereniging aspirantleden en begunstigers.
 2. Als aspirantleden kunnen worden toegelaten zij, die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en die het lidmaatschap onder opgave van naam en volledig adres schriftelijk bij de ledenadministratie hebben aangevraagd. De namen van de aspirantleden worden in de eerstvolgende publikatie van het mededelingenblad van de vereniging gepubliceerd.
 3. Als lid van de vereniging worden toegelaten de aspirantleden, tegen wie binnen één maand na de in het vorige lid genoemde publikatie geen schriftelijke bezwaren door leden bij het bestuur zijn binnengekomen. Het bestuur heeft het recht een aspirantlid mede te delen dat zijn verzoek in een bestuursvergadering moet worden besproken, hetgeen altijd het geval zal zijn indien bezwaren zijn ingebracht.
 4. Indien het verzoek om toelating als lid wordt afgewezen, wordt betrokkene direct schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld, onder mededeling dat deze daartegen beroep kan instellen bij de algemene vergadering door het indienen van een beroepsschrift bij de secretaris van de vereniging. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt terzake van het beroep een besluit genomen.
 5. Als gezinslid kunnen worden toegelaten de samenwonenden op één adres (met een lid) alsmede de inwonende kinderen van een lid die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als leden, maar ontvangen geen mededelingenblad.
 6. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd bij een besluit, dat bij twee/derde meerderheid van stemmen genomen is op voordracht van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.
 7. Begunstigers zijn zij, die zich verbinden jegens de vereniging tot het storten van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van deze bijdrage kan door de algemene vergadering worden vastgesteld. Begunstigers hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.
 8. Voor iedere vorm van lidmaatschap geldt dat de betrokkene niet door of vanwege de Raad van Beheer is gediskwalificeerd.
 9. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden, gezinsleden, leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 10. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen.

Schorsing lidmaatschap
Artikel 5

 1. Het bestuur is bevoegd bij wijze van disciplinaire maatregel een lid te schorsen wanneer dit lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging of van één of meer andere leden op onredelijke wijze schaadt. Indien een lid door of vanwege de Raad van Beheer is gediskwalificeerd, zoals omschreven in de statuten of reglementen van de Raad van Beheer, is dit lid gedurende de diskwalificatie geschorst, zonder dat hiervoor een bestuursbesluit nodig is.
 2. Een schorsing kan voor een periode van ten hoogste drie maanden worden opgelegd en kn eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd.
 3. Het bestuur stelt het lid bij aangetekend schrijven in kennis van de schorsing, respectievelijk de verlenging daarvan, onder opgave van de gronden die tot de schorsing, respectievelijk de verlenging hebben geleid.
 4. Betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, via de secretaris van de vereniging, bij de algemene vergadering een beroepsschrift indienen tegen de schorsing, respectievelijk de verlenging daarvan.
 5. De algemene vergadering kan een commissie van beroep instellen, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid, voor behandeling van beroepen als bedoeld in het vorige lid. De commissieleden en het plaatsvervangend commissielid worden jaarlijks door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen, en hebben zitting voor één jaar. Aftredende leden zijn onmiddellijk herkiesbaar.
 6. De secretaris roept na ontvangst van een beroepsschrift een vergadering van de commissie van beroep bijeen. Indien er geen commissie van beroep is ingesteld of wordt ingesteld binnen twee weken na ontvangst van een beroepsschrift, roept de secretaris de algemene vergadering bijeen. De vergadering van de commissie van beroep, danwel de algemene vergadering moet binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift worden gehouden.
 7. De algemene vergadering, respectievelijk de commissie van beroep neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De algemene vergadering respectievelijk de commissie van beroep is bevoegd een schorsing met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 8. Is voor het einde van de schorsingstermijn geen besluit genomen ten aanzien van de schorsing, dan eindigt deze van rechtswege door het verstrijken van die termijn.
 9. Gedurende de schorsing kan het lid niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en kan het zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet uitoefenen.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • a. door het overlijden van het lid;
  • b. door opzegging door het lid;
  • c. door opzegging of ontzetting door de vereniging;
  • d. door diskwalificatie door of vanwege de Raad van Beheer, gevolgd door een bestuursbesluit tot beëindiging van het lidmaatschap.
 2. Het gezinslidmaatschap eindigt:
  • a. door het overlijden van het (gezins)lid;.
  • b. door opzegging door het (gezins)lid;
  • c. door opzegging of ontzetting door de vereniging;
  • d. door diskwalificatie door of vanwege de Raad van Beheer, gevolgd door een bestuursbesluit tot beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de ledenadministratie moet zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
 4. Behoudens het bepaalde in het volgende lid, kan opzegging van het lidmaatschap door de vereniging slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minstens vier weken. Een opzegging die niet voldoet aan de vermelde vereisten, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de opzeggingsdatum.
 5. Indien de opzegging door de vereniging, dan wel het lid, geschiedt op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging, respectievelijk van het lid, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te continueren, kan dit met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 6. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken en alleen op grond van het feit dat het betrokken lid in ernstige mate in strijd handelt met statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of de vereniging benadeelt.
 7. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid daarvan ten spoedigste in kennis gesteld door middel van een aangetekend schrijven, onder vermelding van de redenen tot ontzetting.
 8. Betrokkene kan binnen één maand na de datum van de kennisgeving, als bedoeld in het vorige lid, schriftelijk bij de algemene vergadering beroep instellen tegen het besluit tot ontzetting.
 9. De algemene vergadering neemt in haar eerstvolgende vergadering een beslissing.
 10. Hangende het beroep is het lid geschorst; betrokkene heeft voor het verweer toegang tot de algemene vergadering, waar zijn beroep wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren, al dan niet bijgestaan door een raadsman.
 11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Begunstigers
Artikel 7

 1. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een, door de algemene vergadering vastgestelde, bijdrage te storten.
 2. Aanmelding als begunstiger geschiedt door schriftelijke opgave aan het bestuur onder vermelding van de voorgenomen bijdrage.
 3. Het bestuur houdt een register bij, waarin van iedere begunstiger diens naam, adres en het bedrag van de met hem overeengekomen bijdrage worden opgenomen.
 4. Begunstigers hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of vastgelegd.
 5. De rechten en verplichtingen van de begunstiger kunnen te allen tijde zowel door de vereniging als door de begunstiger door opzegging met onmiddellijke ingang -worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de begunstiger de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. -Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur
Artikel 8

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
 3. Kandidaatstelling voor een bestuurslidmaatschap geschiedt door één of meer voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minstens tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering bekend gemaakt. Een voordracht van tien of meer leden moet vijf werkdagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk (per brief) bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke en – ondertekende verklaring van de voorgedragene dat deze zijn eventuele benoeming ook zal aanvaarden. Een kandidaat voor een bestuurslidmaatschap dient tenminste een jaar lid van de vereniging te zijn.
 4. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, verdeelt het bestuur de functies onderling, waarbij de functies van secretaris en penningmeester in één persoon kunnen worden verenigd. In het laatste geval wijst het bestuur uit haar midden een derde bestuurslid (de vice-voorzitter) aan, die met de voorzitter en de secretaris-penningmeester het dagelijks bestuur vormt.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid uit zijn functie schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen noodzakelijk.
 6. Wanneer in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Het bestuur roept zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen ter verkiezing van een nieuw bestuurslid of -leden in de ontstane vacature(s).
 7. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur stelt de taak van de commissie vast en kan deze wijzigen. Van de instelling, samenstelling en taakstelling van een commissie, alsmede van de opheffing daarvan, doet het bestuur mededeling aan de algemene vergadering.

Bestuurstaak en bevoegdheid
Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Aan de penningmeester kan door de andere leden van het dagelijks bestuur volmacht worden verleend om, met inachtneming van een maximum bedrag nader vast te stellen bij huishoudelijk reglement, te beschikken over bank en girosaldi.
 3. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen, alsmede voor besluiten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen, als ook tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur voorafgaand de goedkeuring van de algemene vergadering.
 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat ieder jaar een evenredig deel der bestuursleden aftreedt, wat aan een/derde der bestuursleden zoveel mogelijk nabij komt. Degene, die in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger/-ster.
 5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. Een bestuurslidmaatschap eindigt door:
  • a. schriftelijke opzegging door het betrokken bestuurslid aan het bestuur van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt als dan op het in de opzegging aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan het moment waarop de schriftelijke opzegging de vereniging heeft bereikt;
  • b. aftreden volgens rooster;
  • c. overlijden;
  • d. dat het bestuurslid krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft verkregen, dan wel volgens onherroepelijke rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  • door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering, ook wanneer het bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd.

Bestuursvergaderingen
Artikel 10

 1. Voor zover het bestuur niet anders bepaalt, vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Voorts komt het bestuur bijeen indien tenminste twee leden van het bestuur daartoe een verzoek indienen bij de secretaris.
 2. De secretaris roept de vergaderingen bijeen met inachtneming van een termijn van zeven dagen. Indien alle bestuursleden ter vergadering zijn, kan op het niet inachtnemen van deze termijn geen beroep worden gedaan.
 3. Een bestuurslid kan zich slechts door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid ter vergadering laten vertegenwoordigen en zijn stem door deze gevolmachtigde laten uitbrengen. Indien de volmacht niet uitdrukkelijk is beperkt tot één of meer agendapunten, wordt deze geacht te zijn verleend voor beraadslaging en stemming over alle in de oproeping aangekondigde agendapunten.
 4. Indien niet tenminste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is, kunnen geen besluiten worden genomen. Zijn één of meer beperkte volmachten verleend als bedoeld in het vorige lid, dan moet voor elk afzonderlijk agendapunt worden nagegaan of aan dit minimum vereiste is voldaan.
 5. In geval van ontbreken van het vereiste quorum, kan op een volgende vergadering, met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarbij over de geagendeerde onderwerpen alsnog wordt besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 6. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen gelden als “niet-uitgebracht”.
 7. De door de voorzitter uitgesproken conclusie dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. Pas nadat (op de volgende vergadering) de notulen door de vergadering (eventueel gewijzigd) zijn goedgekeurd, dienen zij door voorzitter en notulist te worden ondertekend. Toezending van de notulen aan alle bestuursleden geschiedt door de secretaris en goedkeuring vindt dan plaats op en door de vergadering, die met toezending van de notulen wordt geconvoceerd.

Vertegenwoordiging
Artikel 11

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door tenminste twee van de hierna genoemde bestuursleden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Algemene vergadering
Artikel 12

 1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, te noemen de jaarvergadering, gehouden. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of de statuten dit voorschrijven.
 2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt door een aan alle leden en begunstigers te zenden schriftelijke mededeling. Kent de vereniging een club of mededelingenblad, dat wordt toegezonden aan de leden en begunstigers, dan kunnen oproepingen en mededelingen daarin worden opgenomen. In deze oproeping dient de agenda van de te houden vergadering te worden vermeld.
 3. In bijzondere gevallen kunnen tot een algemene vergadering, behalve de jaarvergadering, ook niet-leden worden toegelaten en het woord voeren.
 4. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken nadat zulks schriftelijk is verzocht door tenminste tien procent van het aantal leden, of, indien de vereniging minder dan veertig leden telt, door de helft van het aantal leden. Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de vereniging zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze zoals in lid 2 wordt voorgeschreven voor oproepingen door het bestuur.
 5. Over een onderwerp, dat niet op de agenda staat vermeld, kan slechts worden besloten indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn en met de behandeling instemmen.

Toelating en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 13

 1. Leden, gezinsleden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en hun stem uit te brengen, tenzij zij ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. Begunstigers hebben eveneens het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 2. Elk stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen. In afwijking van hetgeen in de wet is gesteld, is stemmen bij volmacht niet toegestaan.
 3. De algemene vergadering benoemt in de jaarvergadering een commissie van twee leden plus een reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van het jaarverslag en de rekening en verantwoording over het lopende verenigingsjaar. De commissie brengt in de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Het bestuur is verplicht de boekhouding, de administratie en de jaarstukken van ieder verenigingsjaar ten minste tien jaar te bewaren.
 5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordt een besluit genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Op voorstel van de voorzitter kan een besluit zonder stemming bij acclamatie worden aangenomen, tenzij een lid stemming verlangt.
 6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt. Ingeval van schriftelijke stemming kan de voorzitter uit de ter vergadering aanwezigen twee personen aanwijzen, die als stembureau fungeren, de stemmen tellen en de uitslag van de stemming aan de voorzitter mededelen.
 7. Bij stemming over de benoeming van personen wordt, indien er meer vacatures zijn, over elke vacature afzonderlijk gestemd. Mocht daarbij op geen der kandidaten een meerderheid van stemmen zijn uitgebracht, dan wordt herstemd over de kandidaten, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. De herstemming wordt herhaald totdat op een kandidaat de meerderheid der stemmen is uitgebracht. Staken de stemmen, dan beslist het lot..
 8. Wordt over een ander voorstel dan de benoeming van personen gestemd, dan geldt het voorstel bij staking van stemmen als verworpen. Ook bij staking van stemmen over zaken, geldt het voorstel als verworpen.
 9. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen, onduidelijke stemmen en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 10. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Van het ter vergadering behandelde worden door de secretaris van het bestuur of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op danwel, bij diens afwezigheid, een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 11. De notulen worden ter kennis gebracht van de leden. Zij worden in de volgende algemene vergadering besproken en, al dan niet gewijzigd, vastgesteld en – vervolgens door voorzitter en notulist ondertekend.

Bijzondere bevoegdheden
Artikel 14

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 2. Voorzover deze statuten erin voorzien dat bepaalde aangelegenheden in een reglement moeten of kunnen worden geregeld, is de algemene vergadering bevoegd zodanig reglement vast te stellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Jaarverslag, rekening en verantwoording, jaarvergadering
Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een zodanige administratie en boekhouding worden bijgehouden, dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de vereniging blijken. Deze administratie en boekhouding dienen tenminste tien jaar bewaard te blijven.
 2. De jaarstukken bestaan uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting en worden door alle bestuursleden ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder de jaarstukken melding gemaakt onder vermelding van de ontbrekende leden. Tevens legt het bestuur een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar over.
 3. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering besluiten de in artikel 12, eerste lid, genoemde termijn, waarbinnen rekening en verantwoording moet worden afgelegd, te verlengen onder vermelding van de duur van de verlenging en de termijn waarbinnen alsdan een algemene vergadering moet worden gehouden.
 4. Indien het bestuur niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn rekening en verantwoording heeft afgelegd, kan ieder lid deze in rechte van het bestuur vorderen.
 5. Vereist het onderzoek van de jaarstukken bijzondere boekhoudkundige vakkennis, dan kan de in artikel 13, lid 3 genoemde commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.

Statutenwijziging en fusie
Artikel 16

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging doen, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en begunstigers ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden en ereleden toegezonden. Aan begunstigers kan op hun verzoek een afschrift van de voorgestelde wijziging ter beschikking worden gesteld.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.
 4. Indien op de vergadering geen twee/derde van de leden aanwezig is, dan kan op een tweede vergadering, mits deze met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen vier weken na eerstbedoelde vergadering wordt gehouden, alsnog tot de voorgestelde wijziging worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, mits precies hetzelfde voorstel in stemming wordt gebracht als voor de eerstbedoelde vergadering was geagendeerd en het besluit genomen wordt met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. In de oproeping voor de tweede vergadering moet uitdrukkelijk worden vermeld dat thans aldus kan worden besloten, vanwege het ontbreken van het vereiste aantal aanwezige leden in de eerstbedoelde vergadering.
 5. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Het bestuur stelt de leden op de hoogte van het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het verenigingsregister, waar de vereniging is ingeschreven.
 7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie.

Ontbinding
Artikel 17

 1. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 4 van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de vereniging wordt ontbonden.
 4. De ontbinding wordt ingeschreven in het verenigingenregister, waar de vereniging is ingeschreven. In geval van ontbinding krachtens besluit van de algemene vergadering wordt hiervoor zorg gedragen door de vereffenaars als bedoeld in artikel 18. In geval van ontbinding wegens het geheel ontbreken van leden, geschiedt de opgaaf tot inschrijving van de ontbinding door de laatste bestuursleden.

Vereffening
Artikel 18

 1. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voorzover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 3. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd, de woorden: “in liquidatie”.
 4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de administratie en de boekhouding van de ontbonden vereniging gedurende tien jaar berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering benoemd.
Naar de inhoud springen