Statuten


Statuten-RRCN.pdf

Onderstaande notulen zijn onder voorbehoud van typefouten. Hier kunt u de originele pdf downloaden met de officiële bindende statuten die vanaf 17 oktober 2023 van kracht zijn.

Begripsbepalingen

 1. Onder het begrip schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per brief, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

Naam, zetel, verenigingsjaar en federatief verband

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “RhodesianRidgebackClubNederland” en is gevestigd in de gemeente Eindhoven.
 2. De vereniging werd opgericht op dertig september negentienhonderd negen en zeventig.
 3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig december.
 4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

Artikel 2

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  a.
  het houden van vergaderingen;
  b. het doen houden van lezingen op kynologisch gebied;
  c. het houden en steunen van clubmatches;
  d. het geven van voorlichting bij aankoop, import, dekking en in het algemeen bij alles wat de fokkerij, het opfokken en het houden van Rhodesian Ridgebacks betreft;
  e. het bevorderen van het inschrijven van nesten zowel als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
  f. voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap en contributie

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden, leden van verdienste, ereleden, aspirantleden en begunstigers.
 2. Waar in deze statuten of bij of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder begrepen gewone leden, gezinsleden, leden van verdienste en ereleden.
 3. Als aspirantleden kunnen worden toegelaten zij, die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en die het lidmaatschap onder opgave van naam, woonadres en e-mailadres schriftelijk bij de ledenadministratie hebben aangevraagd. De namen van de aspirantleden worden in de eerstvolgende publicatie van het mededelingenblad van de vereniging gepubliceerd.
 4. Als gewoon lid van de vereniging worden toegelaten de aspirantleden tegen wie binnen één maand na de in het vorige lid genoemde publicatie geen schriftelijke bezwaren door leden bij het bestuur zijn binnengekomen. Het bestuur heeft het recht een aspirantlid mede te delen dat zijn verzoek in een bestuursvergadering moet worden besproken, hetgeen altijd het geval zal zijn indien bezwaren zijn ingebracht.
 5. Indien het verzoek om toelating als gewoon lid wordt afgewezen, wordt betrokkene direct schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld, onder mededeling dat deze daartegen beroep kan instellen bij de algemene vergadering door het indienen van een beroepsschrift bij de secretaris van de vereniging. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt terzake van het beroep een besluit genomen.
 6. Als gezinslid kunnen worden toegelaten de samenwonenden op één adres (met een gewoon lid), waaronder begrepen de inwonende kinderen van een gewoon lid mits zij de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar ontvangen geen mededelingenblad.
 7. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd bij een besluit, dat bij twee/derde meerderheid van stemmen genomen is op voordracht van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden.
 8. Begunstigers zijn zij, die zich verbinden jegens de vereniging tot het storten van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van deze bijdrage kan door de algemene vergadering worden vastgesteld. Begunstigers hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.
 9. Voor iedere vorm van lidmaatschap geldt dat de betrokkene niet door of vanwege de Raad van Beheer is gediskwalificeerd.
 10. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle gewone leden, gezinsleden, leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen.

Indien door een lid een e-mailadres is opgegeven om in het ledenregister op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen tot de algemene vergadering langs elektronische weg op dit e-mailadres toegezonden te krijgen.

Schorsing lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het bestuur is bevoegd bij wijze van disciplinaire maatregel een lid te schorsen wanneer dit lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging of van één of meer andere leden op onredelijke wijze schaadt. Indien een lid door of vanwege de Raad van Beheer is gediskwalificeerd, zoals omschreven in de statuten of reglementen van de Raad van Beheer, is dit lid gedurende de diskwalificatie geschorst, zonder dat hiervoor een bestuursbesluit nodig is.
 2. Een schorsing door het bestuur kan voor een periode van ten hoogste twaalf maanden worden opgelegd en kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
 3. Het bestuur stelt het lid bij aangetekend schrijven in kennis van de schorsing, respectievelijk de verlenging daarvan, onder opgave van de gronden die tot de schorsing, respectievelijk de verlenging hebben geleid.
 4. Betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, via de secretaris van de vereniging, bij de algemene vergadering een beroepsschrift indienen tegen de schorsing, respectievelijk de verlenging daarvan.
 5. De algemene vergadering kan een commissie van beroep instellen, bestaande uit drie commissieleden en een plaatsvervangend commissielid, voor behandeling van beroepen als bedoeld in het vorige lid. De commissieleden en het plaatsvervangend commissielid worden jaarlijks door de algemene vergadering gekozen en mogen geen leden van de vereniging zijn. De commissieleden en het plaatsvervangend commissielid hebben zitting voor één jaar. Aftredende commissieleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.
 6. De secretaris roept na ontvangst van een beroepsschrift een vergadering van de commissie van beroep bijeen. Indien er geen commissie van beroep is ingesteld of wordt ingesteld binnen twee weken na ontvangst van een beroepsschrift, roept de secretaris de algemene vergadering bijeen. De vergadering van de commissie van beroep, danwel de algemene vergadering moet binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift worden gehouden.
 7. De algemene vergadering, respectievelijk de commissie van beroep neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De algemene vergadering respectievelijk de commissie van beroep is bevoegd een schorsing met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 8. Is voor het einde van de schorsingstermijn geen besluit genomen ten aanzien van de schorsing, dan eindigt deze van rechtswege door het verstrijken van die termijn.
 9. Gedurende de schorsing kan het lid niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en kan het zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet uitoefenen.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging of ontzetting door de vereniging;
  d. door diskwalificatie door of vanwege de Raad van Beheer, gevolgd door een bestuursbesluit tot beëindiging van het lidmaatschap.
 2. Het gezinslidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het gezinslid;
  b. door opzegging door het gezinslid;
  c. door opzegging of ontzetting door de vereniging;
  d. door diskwalificatie door of vanwege de Raad van Beheer, gevolgd door een bestuursbesluit tot beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de ledenadministratie moet zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Opzegging is mogelijk:
  a. als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  b. of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Een gezinslidmaatschap kan door de vereniging worden opgezegd indien het lidmaatschap van het gewone lid waarmee het betreffende gezinslid op één adres samenwoonde, wordt beëindigd of indien het gezinslid niet meer samenwoont (of inwoont) op het adres van het bedoelde gewone lid. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van een gezinslid om zich aan te melden als gewoon lid van de vereniging.
  Behoudens het bepaalde in het volgende lid, kan opzegging van het lidmaatschap door de vereniging slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minstens vier weken. Een opzegging die niet voldoet aan de vermelde vereisten, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de opzeggingsdatum.
 5. Indien de opzegging door de vereniging, dan wel het lid, geschiedt op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging, respectievelijk van het lid, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te continueren, kan dit met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 6. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken en alleen op grond van het feit dat het betrokken lid in ernstige mate in strijd handelt met statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of de vereniging benadeelt.
 7. Nadat het bestuur tot opzegging of ontzetting heeft besloten, wordt het lid daarvan ten spoedigste in kennis gesteld door middel van een aangetekend schrijven, onder vermelding van de redenen tot opzegging of ontzetting.
 8. Betrokkene kan binnen één maand na de datum van de kennisgeving, als bedoeld in het vorige lid, schriftelijk bij de algemene vergadering beroep instellen tegen het besluit tot opzegging of ontzetting.
 9. De algemene vergadering neemt in haar eerstvolgende vergadering een beslissing.
 10. Hangende het beroep is het lid geschorst; betrokkene heeft voor het verweer toegang tot de algemene vergadering, waar zijn beroep wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren, al dan niet bijgestaan door een raadsman.
 11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Begunstigers

Artikel 7

 1. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een, door de algemene vergadering vastgestelde, bijdrage te storten.
 2. Aanmelding als begunstiger geschiedt door schriftelijke opgave aan het bestuur onder vermelding van de voorgenomen bijdrage.
 3. Het bestuur houdt een register bij, waarin van iedere begunstiger diens naam, adres en het bedrag van de met hem overeengekomen bijdrage worden opgenomen. Indien door een begunstiger een e-mailadres is opgegeven om in dit register op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen tot de algemene vergadering langs elektronische weg op dit e-mailadres toegezonden te krijgen.
 4. Begunstigers hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of vastgelegd.
 5. De rechten en verplichtingen van de begunstiger kunnen te allen tijde zowel door de vereniging als door de begunstiger door opzegging met onmiddellijke ingang worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de begunstiger de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 8

 1. De gewone leden en gezinsleden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene vergadering. Zij kunnen daarin in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering.
  De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste drie jaar en zijn na afloop van een zittingsperiode terstond en onbeperkt herbenoembaar.
 3. Kandidaatstelling voor een bestuurslidmaatschap geschiedt door één of meer voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minstens tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering bekend gemaakt. Een voordracht van tien of meer leden moet vijf werkdagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk (per brief) bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke en ondertekende verklaring van de voorgedragene dat deze zijn eventuele benoeming ook zal aanvaarden. Een kandidaat voor een bestuurslidmaatschap dient ten minste een jaar lid van de vereniging te zijn.
 4. De algemene vergadering is te allen tijde vrij om bij haar benoeming af te wijken van gedane voordrachten.
 5. Het bestuur kent, naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, verdeelt het bestuur de functies onderling, waarbij de functies van secretaris en penningmeester in één persoon kunnen worden verenigd. In het laatste geval wijst het bestuur uit haar midden een derde bestuurslid (de vice­ voorzitter) aan.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid uit zijn functie schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen noodzakelijk.
 7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, zullen de overige bestuursleden of zal het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het bestuur zijn belast. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
  In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de algemene vergadering aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode te verrichten bestuursdaden, worden de aangewezen personen met een bestuurslid gelijk gesteld.
 8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur stelt de taak van de commissie vast en kan deze wijzigen. Van de instelling, samenstelling en taakstelling van een commissie, alsmede van de opheffing daarvan, doet het bestuur mededeling aan de algemene vergadering.

Bestuurstaak en bevoegdheid

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Aan de penningmeester kan door de andere leden van het bestuur volmacht worden verleend om, met inachtneming van een maximumbedrag nader vast te stellen bij huishoudelijk reglement, te beschikken over banksaldi.
 3. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen, alsmede voor besluiten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen, als ook tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur voorafgaand de goedkeuring van de algemene vergadering.
 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat ieder jaar een evenredig deel der bestuursleden aftreedt, wat aan een/derde der bestuursleden zoveel mogelijk nabij komt. Degene, die in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger/-ster.
 5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. Een bestuurslidmaatschap eindigt door:
  a. schriftelijke opzegging door het betrokken bestuurslid aan het bestuur van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt als dan op het in de opzegging aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan het moment waarop de schriftelijke opzegging de vereniging heeft bereikt;
  b. aftreden volgens rooster;
  c. overlijden;
  d. dat het bestuurslid krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft verkregen, dan wel volgens onherroepelijke rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  e. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering, ook wanneer het bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd.

Bestuursvergaderingen

Artikel 11

 1. Voor zover het bestuur niet anders bepaalt, vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Voorts komt het bestuur bijeen indien ten minste twee leden van het bestuur daartoe een verzoek indienen bij de secretaris.
 2. De secretaris roept de vergaderingen bijeen met inachtneming van een termijn van zeven dagen. Indien alle bestuursleden ter vergadering zijn, kan op het niet in acht nemen van deze termijn geen beroep worden gedaan.
 3. Een bestuurslid kan zich slechts door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid ter vergadering laten vertegenwoordigen en zijn stem door deze gevolmachtigde laten uitbrengen. Indien de volmacht niet uitdrukkelijk is beperkt tot één of meer agendapunten, wordt deze geacht te zijn verleend voor beraadslaging en stemming over alle in de oproeping aangekondigde agendapunten.
 4. Indien niet ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is, kunnen geen besluiten worden genomen. Zijn één of meer beperkte volmachten verleend als bedoeld in het vorige lid, dan moet voor elk afzonderlijk agendapunt worden nagegaan of aan dit minimum vereiste is voldaan.
 5. In geval van ontbreken van het vereiste quorum, kan op een volgende vergadering, met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarbij over de geagendeerde onderwerpen alsnog wordt besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 6. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen gelden als “niet-uitgebracht”.
 7. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen mits alle bestuursleden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
  Het bestuur kan besluiten dat een bestuurslid telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering kan deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan.
 8. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het bepaalde in de vorige volzin op alle leden van het bestuur van toepassing is, is het bestuur niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft.
 9. De door de voorzitter uitgesproken conclusie dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. Pas nadat (op de volgende vergadering) de notulen door de vergadering (eventueel gewijzigd) zijn goedgekeurd, dienen zij door voorzitter en notulist te worden ondertekend. Toezending van de notulen aan alle bestuursleden geschiedt door de secretaris en goedkeuring vindt dan plaats op en door de vergadering, die met toezending van de notulen wordt geconvoceerd.

Vertegenwoordiging

Artikel 12

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met één (1) ander bestuurslid of de secretaris of penningmeester tezamen met één (1) ander bestuurslid.

Algemene vergadering: bestuursverslag, rekening en verantwoording, jaarvergadering en begroting

Artikel 13

 1. Het bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een zodanige administratie en boekhouding worden bijgehouden, dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de vereniging blijken. Deze administratie en boekhouding dienen ten minste zeven jaar bewaard te blijven.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, te noemen de jaarvergadering, gehouden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Indien het bestuur niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn rekening en verantwoording heeft afgelegd, kan ieder lid deze in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden plus een reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van het bestuursverslag en de rekening en verantwoording over het lopende verenigingsjaar. De commissie brengt in de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
 5. Vereist het onderzoek van de jaarstukken bijzondere boekhoudkundige vakkennis, dan kan de in hiervoor in lid 4 genoemde commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.
 6. In de jaarvergadering zal het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders aan de orde komen.
 7. Jaarlijks legt het bestuur een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar over aan de algemene vergadering.

Algemene vergadering: bijeenroeping en agenda

Artikel 14

 1. Naast de jaarvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of de statuten dit voorschrijven.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, of, indien de vereniging minder dan veertig leden telt, door de helft van het aantal leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen onderwerpen.
  Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, behoudens in het geval als bedoeld in het vorige lid.
 4. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
  De oproeping geschiedt door een aan alle leden en begunstigers te zenden schriftelijke mededeling, gericht aan de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister. Kent de vereniging een club of mededelingenblad, dat wordt toegezonden aan de leden en begunstigers, dan kunnen oproepingen en mededelingen daarin worden opgenomen. In deze oproeping dient de agenda van de te houden vergadering te worden vermeld.
 5. In bijzondere gevallen kunnen tot een algemene vergadering, behalve de jaarvergadering, ook niet-leden worden toegelaten en het woord voeren.
 6. Over een onderwerp, dat niet op de agenda staat vermeld, kan slechts worden besloten indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn en met de behandeling instemmen.

Algemene vergadering: toelating en besluitvorming

Artikel 15

 1. Gewone leden, gezinsleden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en hun stem uit te brengen, tenzij zij ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
  Begunstigers hebben eveneens het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 2. Elk stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen.
 3. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht.
  Een lid kan daarbij slechts voor ten hoogste één ander lid als gevolmachtigde optreden.
 4. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daarvoor is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen en via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
  Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
 5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordt een besluit genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Op voorstel van de voorzitter kan een besluit zonder stemming bij acclamatie worden aangenomen, tenzij een lid stemming verlangt.
 6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt. Ingeval van schriftelijke stemming kan de voorzitter uit de ter vergadering aanwezigen twee personen aanwijzen, die als stembureau fungeren, de stemmen tellen en de uitslag van de stemming aan de voorzitter mededelen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Bij stemming over de benoeming van personen wordt, indien er meer vacatures zijn, over elke vacature afzonderlijk gestemd. Mocht daarbij op geen der kandidaten een meerderheid van stemmen zijn uitgebracht, dan wordt herstemd over de kandidaten, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. De herstemming wordt herhaald totdat op een kandidaat de meerderheid der stemmen is uitgebracht. Staken de stemmen, dan beslist het lot.
 8. Wordt over een ander voorstel dan de benoeming van personen gestemd, dan geldt het voorstel bij staking van stemmen als verworpen. Ook bij staking van stemmen over zaken, geldt het voorstel als verworpen.
 9. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen, onduidelijke stemmen en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 10. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Van het ter vergadering behandelde worden door de secretaris van het bestuur of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op danwel, bij diens afwezigheid, een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 11. De notulen worden ter kennis gebracht van de leden. Zij worden in dezelfde of de volgende algemene vergadering besproken en, al dan niet gewijzigd, vastgesteld en vervolgens door voorzitter en notulist ondertekend.

Algemene vergadering: bevoegdheden en reglementen

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 2. Voorzover deze statuten erin voorzien dat bepaalde aangelegenheden in een reglement moeten of kunnen worden geregeld, is de algemene vergadering bevoegd zodanig reglement vast te stellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer. De vereniging behoeft voor het opstellen of wijzigen van een huishoudelijk reglement of fokreglement de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Raad van Beheer.

Statutenwijziging en fusie

Artikel 17

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging doen, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en begunstigers ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. Aan begunstigers kan op hun verzoek een afschrift van de voorgestelde wijziging ter beschikking worden gesteld.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Indien op de vergadering geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan op een tweede vergadering, mits deze met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen vier weken na eerstbedoelde vergadering wordt gehouden, alsnog tot de voorgestelde wijziging worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits precies hetzelfde voorstel in stemming wordt gebracht als voor de eerstbedoelde vergadering was geagendeerd en het besluit genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. In de oproeping voor de tweede vergadering moet uitdrukkelijk worden vermeld dat thans aldus kan worden besloten, vanwege het ontbreken van het vereiste aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden in de eerstbedoelde vergadering.
 5. De vereniging behoeft voor de wijziging van haar statuten de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Raad van Beheer.
 6. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Het bestuur stelt de leden op de hoogte van het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt.
 7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie.

Ontbinding

Artikel 18

 1. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 1 en 4 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de vereniging wordt ontbonden.
 4. De ontbinding wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In geval van ontbinding krachtens besluit van de algemene vergadering wordt hiervoor zorg gedragen door de vereffenaars als bedoeld in artikel 19. In geval van ontbinding wegens het geheel ontbreken van leden, geschiedt de opgaaf tot inschrijving van de ontbinding door de laatste bestuursleden.

Vereffening

Artikel 19

 1. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voorzover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 3. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd, de woorden: “in liquidatie”.
 4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen bestemming, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de administratie en de boekhouding van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering benoemd.

SLOT

 

Ga naar de inhoud