Zoals in het clubblad 3e kwartaal 2020 aangekondigd, zal op zondag 11 oktober 2020 een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Hotel Het Witte Huis te Soest. Bijgaand treft u de agenda voor deze vergadering aan.

De vergadering zal om 14.00 uur aanvangen. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Graag nodigt het bestuur u hierbij uit om de vergadering bij te wonen. Om de geldende richtlijnen betreffende het coronavirus te kunnen handhaven is het van belang dat van te voren bekend is hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. U dient zich daarom voor deze vergadering op te geven. Dit kan door uiterlijk 6 oktober een mail te sturen naar ln.ncrr@taairaterces met opgave van naam en lidmaatschapsnummer.

Wij verzoeken u het bijgevoegde coronaformulier in te vullen en mee te nemen naar de ALV en in geval van gezondheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus niet naar de ALV te komen.

Ook treft u in de bijlage de voorstelstukjes van de kandidaat bestuursleden aan.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de RRCN

Inge van de Kuijlen, secretaris


Locatie:     Hotel Het Witte Huis, Birkstraat 138, 3768 HN  Soest 
Aanvang:  14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur)
Sluiting:    16.00 uur

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2020

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2019 (gepubliceerd in clubblad tweede kwartaal 2019)
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën 2019
  • 5.1  Financieel Jaarverslag 2019
  • 5.2  Verslag Kascommissie
  • 5.3  Verkiezing kascommissie
  • 5.4  Begroting 2020 
 6. Percentage pups gefokt binnen de RRCN
 7. Huldigen Nederlandse Kampioenen
 8. Aftredend bestuurslid (niet herkiesbaar) Inge van de Kuijlen
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden:          
  • a. Heidi Edens         
  • b. Cassandra van de Haar          
  • c. Joyce van Oudheusden
 10. Verkiezing voorzitter:   
  a. Evelien Kraayvanger 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting