het rrcn

Lidmaatschap
word nu lid
Lid worden?

Lees vooraf eerst alle informatie.

Wilt u lid worden van de RRCN dan kunt u het aanmeldingsformulier hier onder invullen. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze reglementen.

We adviseren u deze eerst te lezen. Overtreding van deze reglementen resulteert in een of meerdere sancties.

Lidmaatschap info
CONTRIBUTIE

Lidmaatschap per jaar
Buitenlands lid
Entreegeld
Gezinslid per jaar
Donateur per jaar

€ 27,50
€ 35,–
€ 10,–
€   5,–
€ 10,–

opsturen
Heeft u het formulier gedownload dan kunt u dit opsturen naar:
Ledenadministratie RRCN
Sylvia Dekker
Kolderveen 29
7948 NG Nijeveen
Tel: 0522-492349
ln.ncrr@nimdanedel
opzeggen

Indien u uw lidmaatschap op wilt zeggen, dient u een bericht te sturen naar de ledenadministratie  voor 1 december van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk of per e-mail ln.ncrr@nimdanedel.

Let op: uw opzegging is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie.

U kunt ook lid worden als u geen Rhodesian Ridgeback heeft of een Rhodesian Ridgeback heeft zonder stamboom. Nadat u het formulier heeft ingevuld en opgestuurd naar de ledenadministratie, wordt u ingeschreven als aspirant-lid.

De namen en adressen van de aspirant- leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. Indien er binnen één maand na uw voordracht geen bezwaren zijn binnengekomen tegen uw lidmaatschap, wordt u aangenomen als lid.

Gezinsleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, ook m.b.t. het stemmen op de ALV. De mailing wordt echter per adres slechts eenmaal verstuurd.

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar voor een gewoon lid. Het entreegeld bedraagt € 10,-. Na 1 juli bedraagt de contributie voor de rest van dat jaar € 13,75 maar het inschrijfgeld blijft € 10,-

Wanneer u zich inschrijft wordt de contributie uiterlijk aan het einde van het kwartaal automatisch geïncasseerd. De verdere jaarlijkse contributie wordt in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch geïncasseerd.

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap RRCN

Helaas werkt de online aanmelding alleen op de computer, en niet op telefoon en tablet.

De machtiging zal komen te vervallen wanneer ik mijn lidmaatschap beëindig. De opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar in het bezit van de ledenadministratie zijn. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Let op: uw opzegging is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie

Nadat het formulier is ontvangen en door de ledenadministratie is verwerkt, wordt u ingeschreven als aspirant lid. De namen en adressen van de aspirant leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. Indien er binnen één maand na uw voordracht geen bezwaren zijn binnengekomen, wordt u aangenomen als lid.

Gezinsleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Mailings worden per adres slechts éénmaal verstuurd.

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar voor het hoofdlid. Het entreegeld bedraagt € 10,-. Voor een gezinslid bedraagt de contributie € 5,- per jaar. Een gezinslid hoeft geen entreegeld te betalen.
Als men zich aanmeldt na 1 juli bedraagt het inschrijfgeld € 13,75. U betaalt nog wel € 10,- entreegeld.

Wanneer u zich aanmeldt, wordt de contributie uiterlijk aan het einde van het kwartaal automatisch geïncasseerd. De jaarlijkse contributie wordt in het eerste kwartaal van dat jaar automatisch geïncasseerd.


De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het VerenigingsFokReglement (VFR) zijn op de website te vinden onder "de vereniging> reglementen"

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Rhodesian Ridgeback Club Nederland om de jaarlijkse contributie af te schrijven van:

Ga naar de inhoud