``

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2018

Locatie:    Hotel Het Witte Huis, Birkstraat 138, 3768 HN Soest
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting:   16.00 uur


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2017 (gepubliceerd in clubblad nr. 2 2017
   en vaststellen notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 17 december 2017
   (gepubliceerd in clubblad nr. 1 2018).

4. Jaarverslag 2017

5. Financiën 2017
5.1 Financieel Jaarverslag 2017
5.2 Verslag Kascommissie
5.3 Verkiezing kascommissie
5.4 Begroting 2018

6. Huldigen Nederlandse Kampioenen

PAUZE

7. Behandeling voorgestelde wijzigingen VFR

8. Toekomst clubwinkel

9. Website

10. 40-jarig bestaan RRCN in 2019

11. Aftreden Ed Zorg

12. Rondvraag

13. Sluiting